Success Message

x

مهریه و طلاق ایرانی

مهریه و طلاق ایرانی

مهریه و طلاق ایرانی

 

کانادا کشوری چندفرهنگی است و دادگاه‌های کانادا گاهی اوقات مجبور هستن  که قراردادهای حقوقی و مذهبی خارجی را به رسمیت بشناسند.
عقد اسلامی- ایرانی  معروف به “مهریه” (همچنین به عنوان “مهر” شناخته میشود) و این سؤال حقوقی که آیا در کانادا معتبر و قابل اجرا است یا خیر، در بسیاری از پرونده‌های حقوق خانواده در انتاریو به آن پرداخته شده است.
اینکه آیا پرداخت مهریه اجرا می شود و نحوه دقیق اجرای آن چگونه است (اعم از اینکه جدا از تقسیم دارایی‌ها باشد یا بخشی از تقسیم دارایی‌ها) بر پایه هر مورد خاص و مطابق با شرایط مهریه تعیین می شود. پروندهای زیادی در انتاریو وجود دارد که به این موضوع پرداخته اند.
 

اعتبار در انتاریو

الزامات رسمی

برای معتبر بودن در انتاریو، قرارداد مهریه باید به صورت کتبی باشد، توسط هر دو طرف امضا شده باید شاهد داشته باشد-
مسائلی را پوشش دهد که با قانون خانواده مطابقت دارد-
معمولاً مفاد مهریه در سند ازدواج طرفین درج می شود که در این صورت معمولاً گواهی و امضا شده است
 

کنار گذاشتن قرارداد مهریه

معتبر بودن مهریه بر اساس قوانین اسلامی معنی بر معتبر بودن آن بر اساس قوانین انتاریو نیست. به عبارت دیگر، صرفاً به این دلیل که مهریه طبق قوانین اسلامی قابل اجرا است، خود به خود به این معنی نیست که طبق قوانین کانادا قابل اجرا است. دادگاه ها همچنان باید اصول عمومی ‘اعتبار قرارداد’ را در هر مورد خاص اعمال کنند تا تعیین کنند که آیا توافق قابل اجرا است یا خیر.  موارد متعدد خانواده وجود داشته است که در آن مهریه قابل اجرا نبود است.
 

اثر متقابل تقسیم اموال و خرجی همسر

تقسیم اموال

دادگاهها تعیین کردند که مهریه را میتوان یا تحت عنوان بند۴ قانون خانواده از اموال خانوادگی جدا کرد و یا جزئی از اموال قابل تقسیم زوجین در نظر گرفت
به عبارت دیگر، بسته به شرایط دقیق مهریه، مبلغ مهریه یا دارایی برای زوجه محسوب می شود (یعنی زن باید آن را با زوج تقسیم کند) یا مهریه جداگانه پرداخت می شود.
 

خرجی همسر

مبلغ قابل پرداخت تحت عنوان مهر، جایگزین مبلغ قابل پرداخت تحت عنوان خرجی همسر نخواهد بود.
 
 

نتیجه گیری

دادگاه‌های انتاریو پیوسته تعیین کرده‌اند که مهریه تحت عنوان قرارداد ازدواج, معتبر و قابل اجرا است مشروط بر اینکه با الزامات اولیه یک قرارداد معتبر مطابقت داشته باشند.
 
 

وکیل طلاق ایرانی در تورنتو

مرجع آنلاین حقوقی در تورنتومرجع آنلاین وکلا در کانادا